Menu

QuickscanMet deze quickscan breng je in beeld waar jouw school staat als het om wetenschap- en techniekonderwijs (W&T) gaat. De uitkomst helpt om met collega's het gesprek aan te gaan om W&T verder invulling te geven.

Je kunt deze quickscan alleen invullen, maar om in jouw school meer draagvlak te organiseren voor W&T, kan je het ook samen met een collega doen. Met een leraar, techniekcoördinator, schooldirecteur of schoolbestuurder.

In deze quickscan worden vragen gesteld die betrekking hebben op de volgende domeinen:

  • de koers van wetenschap- en techniekonderwijs (belang, visie, aanpak en beleid)
  • de organisatie, draagvlak en enthousiasme, leiderschap, samenwerking en financiële middelen
  • de onderwijsinhoud, ontwerpend en onderzoekend leren, materialen, leeromgeving
  • inzet van externe expertise en partners
  • deskundigheid en professionalisering

Wat is W&T

Wetenschap- en techniekonderwijs gaat om het bevragen van de wereld om ons heen. Waarom zijn de dingen zoals zij zijn?

Onderwijs in wetenschap en techniek stimuleert een nieuwsgierige en probleemoplossende houding bij kinderen. Door de aanpak van onderzoekend en ontwerpend leren, ontwikkelen leerlingen ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ict-geletterdheid.

W&T brengt kinderen kennis bij over de wereld. Thema’s die bij wetenschap- en techniekonderwijs aan bod kunnen komen zijn divers. Denk aan gezondheid, natuur en ruimte of de technologische, gebouwde en maatschappelijke omgeving. Hoe is kennis op deze thema's in het verleden tot stand gekomen en hoe kan die nu en in de toekomst bijdragen aan een duurzame en veilige wereld?

W&T is vakoverstijgend. Onderzoekend en ontwerpend leren kan worden gekoppeld aan alle vakken: van taal en rekenen tot aan aardrijkskunde, geschiedenis en biologie of juist aan de meer creatieve vakken.

W&T in het basisonderwijs sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en start vanuit een context die voor hen begrijpelijk is.